Algemene voorwaarden | Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

De informatie op de website wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website mag geen op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van K.v.v. Quick Boys. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

K.v.v. Quick Boys sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is K.v.v. Quick Boys niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Beschikbaarheid en prijzen
Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. K.v.v. Quick Boys is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar websites. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Technische beschikbaarheid
K.v.v. Quick Boys streeft naar een optimaal gebruik en bereikbaarheid van de website. Treft u een technische storing, dan kunt u er zeker van zijn dat het webteam van K.v.v. Quick Boys deze zo spoedig mogelijk verhelpt.

Wet bescherming persoonsgegevens
De site conformeert zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens die worden opgegeven zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden of worden doorverkocht aan dergelijke instanties, met uitzondering van verzoeken van een officiële instantie indien daar gegronde redenen voor zijn, zoals overtredingen van wetten.